statutter for Nordisk Selskab for Romantikstudier

§1
Selskabets navn er Nordisk Selskab for Romantikstudier / Nordic Association for Romantic Studies (NARS).

§2
Selskabet har som formål 1) at fremme romantikstudier inden for litteratur og de øvrige kunstarter, filosofi og æstetik i et tværnationalt perspektiv, 2) at koordinere forskning i romantik på tværs af eksisterende fagmiljøer, 3) at formidle debat og forskningsresultater, og 4) at arbejde for at styrke forbindelsen til tilsvarende selskaber i andre lande.

§3
Som medlemmer kan optages personer, der kan bidrage til udforskningen af romantikken inden for de i statutternes §2 nævnte områder.

§4
Selskabet holder årligt en ordinær generalforsamling, der indkaldes af bestyrelsen. I forbindelse med generalforsamlingen afholdes et fagligt arrangement. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyresen af et mindretal på mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller efter skriftlig anmodning fra mindst 1/3 af selskabets medlemmer. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest 3 uger før mødet.

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende beslutningspunkter:

1)      Godkendelse af indkaldelse i henhold til statutterne

2)      Valg af generalforsamlingens dirigent og referent

3)      Godkendelse af dagsorden

4)      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed

5)      Bestyrelsens aflæggelse af regnskab

6)      Revision af regnskab

7)      Fastsættelse af årligt kontingent

8)      Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelse

9)      Valg af revisorer

10)  Evt.

Medlemmers forslag til beslutningspunkter ved generalforsamlinger fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder om selskabets virksomhed med 2 ugers varsel.

Medlemsmøder afholdes efter den dagsorden, mødet beslutter. Forslag til dagsorden udsendes sammen med bestyrelsens indkaldelse til medlemsmøde.

§5
Alle medlemmer har ret til at stille forslag til dagsorden til medlemsmøder og generalforsamlinger. De tilstedeværende medlemmer ved generalforsamlinger og medlemsmøder har stemmeret. Der kan ikke afgives stemmer ved medlemsmøder og generalforsamlinger ved fuldmagt. Hvis et medlem begærer det, skal der afholdes hemmelig afstemning. Såfremt antallet af kandidater ved valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen overstiger antallet af ledige pladser, afholdes hemmelig afstemning.

§6
Afstemningens udfald afgøres ved simpel majoritet. Ved lige stemmetal er formandens stemme udslagsgivende. Ved lige stemmetal i forbindelse med valg til bestyrelsen afgøres udfaldet ved lodtrækning.

§7
Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse. Alle medlemmer af selskabet er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år. Efter det første år afgår dog 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at bestyrelsen er bredt geografisk og fagligt sammensat. Den konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Der fordres ikke medlemskab af selskabet af revisorerne.

§8
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af selskabet i henhold til formålet. Bestyrelsen forestår udsendelse af nyhedsbrev og udarbejdelse af en medlemsliste. Bestyrelsen tager initiativ til faglige arrangementer. Bestyrelsen tilsender revisorer selskabets regnskab 3 uger før generalforsamlingen.

§9
Bestyrelsen afholder ordinære møder mindst to gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

§10
Bestyrelsens hjemsted er den til enhver tid siddende formands ansættelsessted eller en anden institution efter bestyrelsens beslutning.

§11
Forslag til ændring af selskabets statutter eller forslag til opløsning af selskabet kan besluttes på to på hinanden følgende møder i selskabet, hvoraf et møde skal være en ordinær generalforsamling.

Beslutning om ændringer af statutter og om opløsning kan træffes af en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Hvis selskabet opløses, anvendes dets økonomiske midler til formål, der omfattes af statutternes §2.

Vedtaget på stiftende generalforsamling, København den 27. januar 1997, og revideret på generalforsamling, København den 25. januar 2012 og 30. januar 2013